Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

 

Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Η αστική ευθύνη αποτελεί ίσως, τον μεγαλύτερο κίνδυνο μιας επιχείρησης, αφού οι απαιτήσεις των τρίτων για σημαντικές βλάβες ή υλικές ζημιές δεν οριοθετείται με σαφή τρόπο για τον υπαίτιο. Καλύπτει δε παραλείψεις και λάθη από αμέλεια.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, μια επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με ευθύνες έναντι του προσωπικού της, των μετόχων, των επιχειρηματικών συνεργατών, των πελατών της, και εν γένει έναντι του κοινωνικού συνόλου. Οι ευθύνες αυτές αφορούν στην προστασία των συμφερόντων ή δικαιωμάτων των μελών της κοινωνίας και απορρέουν από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, π.χ. αστικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, περιβαλλοντική νομοθεσία, κ.λ.π.

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης απαντά στην ανάγκη μιας επιχείρησης να εξασφαλίσει την οικονομική ευρωστία της και τη συνέχιση της λειτουργίας της, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος των ευθυνών της με τους διάφορους τύπους ασφαλιστηρίων που παρέχει.

Η κάλυψη αφορά ευθύνες που απορρέουν από:

  • Την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης.
  • Τα προϊόντα της.
  • Τις εγκαταστάσεις της.
  • Τη διαφημιστική επικοινωνία της.
  • Την ιδιότητα της ως εργοδότη έναντι του προσωπικού της.

Παρέχει κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, κ.λ.π., και όχι μόνο από τη χρήση των εγκαταστάσεων.