Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη έχουν εν δυνάμει όλοι, οι οποίοι μπορούν με τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους, από αμέλεια, να προξενήσουν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές σε τρίτους και υποχρεούνται να τις αποκαταστήσουν.

Οι οικονομικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει ο θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου της ζημιάς δεν οριοθετούνται με σαφή τρόπο, γεγονός που κάνει την κάλυψη αστικής ευθύνης να συμπληρώνεται με την κάλυψη Νομικής Προστασίας για την Νομική Εκπροσώπηση.

Αστικές Ευθύνες πέραν της ατομικής και οικογενειακής, έχουμε τις επαγγελματικές ευθύνες, για κάθε επάγγελμα, (κάποιες εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές) τις ευθύνες των επιχειρήσεων, των προϊόντων καθώς και ευθύνες κάθε ιδιότητος και συμπεριφοράς πάντα όμως από αμέλεια και όχι από πρόθεση ή δόλο. Στην Life Solutions έχουμε εμπειρία και δίνουμε αξιόπιστες λύσεις, με οικονομικό τρόπο.