Ασφάλιση Ευθύνης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματικών Απωλειών

Ασφάλιση Ευθύνης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματικών Απωλειών

Καλύπτεται η ευθύνη της επιχείρησης, ως νομικό πρόσωπο, όσο και αυτή των στελεχών της, έναντι απαιτήσεων για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων.

Υποστηριζόμενοι από τον νόμο και τους μηχανισμούς ελέγχου που έχουν θεσπιστεί, εργαζόμενοι, καταναλωτές, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλα συναλλασσόμενα μέρη, εγείρουν όλο και πιο συχνά απαιτήσεις για την πρόκληση οικονομικής ζημίας. Παράλληλα, τα δικαστήρια επιδικάζουν συνεχώς υψηλότερες αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και στελέχη, που πλέον ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία.

Στα πλαίσια αυτά, ο κίνδυνος να υποβληθούν σε μεγάλες δαπάνες η επιχείρηση ή κάποιο από τα στελέχη της για το διακανονισμό απαιτήσεων, είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ.