Επένδυση

Επένδυση

Βασικές Κατηγορίες Επενδύσεων

Οι πιο οικίες από τις επενδύσεις είναι αυτές σε κινητές και σε ακίνητες αξίες. Από τις κινητές αξίες οι καταθέσεις, τα ομόλογα, οι μετοχές και τα αμοιβαία κεφάλαια είναι οι πιο δημοφιλείς μορφές.

Καταθέσεις

Είναι προϊόντα χρηματαγοράς, τα οποία έχουν χρονική διάρκεια έως ένα έτος. Οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα έντοκα γραμμάτια και τα repos είναι οι συνήθεις εκπρόσωποι αυτού του είδους προϊόντων. Θεωρούνται ασφαλείς επενδύσεις και προσφέρουν μία μικρή, σχετικά σταθερή και γνωστή εκ των προτέρων απόδοση, όταν οι αγορές δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Δεν αποδίδουν ιδιαίτερα κέρδη αλλά είναι ελκυστικότερα σε απόδοση και ρευστότητα από τα κλασικά τραπεζικά καταθετικά προϊόντα.

Ομόλογα

Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα των οποίων οι εκδότες έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική τους αξία. Τα ομόλογα με κουπόνι, καταβάλλουν σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα τον τόκο (κουπόνι). Εκδότες ομολόγων μπορεί να είναι το κράτος, οργανισμοί, τράπεζες, εταιρείες. Τα ομόλογα έχουν ελεγχόμενο επενδυτικό κίνδυνο και προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από τις καταθέσεις.

Μετοχές

Οι μετοχές είναι τίτλοι συμμετοχής των κατόχων τους σε μία Α.Ε. Η αξία των μετοχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών μεταβάλλεται καθημερινά. Εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση από τα πραγματικά ή τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εταιρίας και του κλάδου που αυτή ανήκει. Οι μετοχές λόγω της μεγάλης διακύμανσης είναι μία επένδυση με υψηλό κίνδυνο, παρόλα αυτά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιστορικά έχουν υψηλότερες αποδόσεις από καταθέσεις και ομόλογα.

Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν το καλύτερο επενδυτικό εργαλείο για το προς επένδυση κεφάλαιο σας. Συνδυάζουν μεγάλη διασπορά, επενδυτική ευελιξία, επαγγελματική διαχείριση και πολύ μεγάλη δυνατότητα επιλογών για το κάθε επενδυτικό προφίλ και επιδίωξη. Οι επιλεγμένες συνεργασίες της Life Solutions σας δίνουν την δυνατότητα, με μικρό ή μεγάλο κεφάλαιο να γίνετε επενδυτής στα μεγαλύτερα Ελληνικά και Διεθνή χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την πλέον επαγγελματική διαχείριση και παρακολούθηση της επένδυσης σας.

Βασικές Eπενδυτικές Aρχές

  • Στόχοι

Είναι σημαντικό να καθορίσετε τους επενδυτικούς στόχους που θέλετε να πετύχετε. Όσο πιο συγκεκριμένοι είναι, θα σας βοηθήσει να πάρετε τις κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. π.χ. την δημιουργία του “συγκεκριμένου κεφαλαίου” σε “συγκεκριμένη διάρκεια” για τις “σπουδές” των παιδιών.

  • Διασπορά

Είναι πολύ πιο ασφαλές να κατανείμετε το κεφάλαιο σας σε διαφορετικά είδη τοποθετήσεων, σύμφωνα με το επενδυτικό σας profile, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και επιδιώξεις.

  • Ρευστότητα

Σε ένα επενδυτικό πλάνο, χρειάζεται να διατηρείτε ένα μέρος του κεφαλαίου σε μετρητά, ώστε αν παραστεί ανάγκη να μην προβείτε σε εξαγορά και δυναμιτίσετε τον επενδυτικό σας σχεδιασμό.

  • Αναδιάρθρωση

Είναι απαραίτητο η επενδυτική επιλογή, σε τακτά χρονικά διαστήματα να παρακολουθείται, ώστε να επανέρχεται στην αρχικά σχεδιασμένη κατανομή για την επίτευξη του στόχου.

  • Μακροχρόνιος ορίζοντας και πειθαρχία

Μία επένδυση για να αποδώσει τα αναμενόμενα, χρειάζεται χρόνο, σταθερότητα και επιμονή. Οι παρορμητικές αποφάσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς οδηγεί σχεδόν πάντα σε απώλειες.

  • Επαγγελματική Διαχείριση και Υποστήριξη

Η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των επαγγελματιών διαχειριστών των Ελληνικών και Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτελεί εγγύηση για την διαχρονικά καλή πορεία της επένδυσης σας. Η μεγάλη επιλογή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για κάθε επενδυτικό προφίλ και η παρακολούθηση της επένδυσης, σας προσφέρουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε τις επενδυτικές ευκαιρίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται προς συμφέρον σας.

Οι έμπειροι financial advisors της Life Solutions είναι κοντά σας από την αρχή να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το επενδυτικό σας profile, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της επένδυσης σας έως την υλοποίηση του επενδυτικού σας στόχου.