Επαγγελματικές Ευθύνες

Επαγγελματικές Ευθύνες

Καλύπτονται οι ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν στο κάθε επάγγελμα. Λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού και των φυσικών προσώπων.

Ασφαλίζεται το νομικό πρόσωπο μέσω του οποίου ασκείται το επάγγελμα, το φυσικό πρόσωπο ως ελεύθερος επαγγελματίας, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και οι κληρονόμοι των παραπάνω προσώπων.