Ασφάλεια Ζωής

zoi 1  

Πρωταρχικός στόχος στη ζωή ενός ανθρώπου, από τη στιγμή που αποκτά οικογένεια, είναι η δημιουργία μιας ομπρέλας προστασίας όπου εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή και υψηλού επιπέδου ζωή στην οικογένεια του. Το δυσάρεστο γεγονός ενός πρόωρου θανάτου πολλές φορές κάνει την ανάγκη αυτή επιτακτική. Η Ασφάλιση Ζωής δίνει τη δυνατότητα διατήρησης της ίδιας ποιότητας ζωής και την κάλυψη άμεσων αναγκών ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξει ριζικά ο τρόπος διαβίωσης της οικογενείας. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζει:

  • Τρέχοντα έξοδα διαβίωσης
  • Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων
  • Πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια
  • Πληρωμή φόρων κληρονομιάς
  • Υποχρεώσεις προς τρίτους
  • Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά

Η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής, η δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις καθώς και η δυνατότητα εκπλήρωσης των ονείρων είναι δικαίωμα όλων.