Μελλοντική Εξασφάλιση

Οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει σημαντικά. Η συμπεριφορική ικανότητα μας, θα πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα. Η δημιουργία ενός κεφαλαίου θα πρέπει να δρομολογηθεί νωρίς, για την εξασφάλιση αξιπρεπούς ζωής στην μη παραγωγική μας περίοδο.

Η Ιδιωτική Σύνταξη λειτουργεί συμπληρωματικά της Κοινωνικής και είναι αναγκαία πλέον για την διατήρηση της ποιότητας ζωής. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, με επακόλουθο την επισφαλή υγεία σημαίνει ότι χρειαζόμαστε χρήματα για να ζούμε περισσότερο και για να αντιμετωπίζουμε τα αυξαναόμενα θέματα αλλαγής της υγείας, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής.

Η Κοινωνική Σύνταξη λειτουργεί μέσω του αναδιανεμητικού συστήματος, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Αντίθετα, η Ιδιωτική Σύνταξη λειτουργεί μέσω του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, που σημαίνει ότι ο κάθε ένας συγκεντρώνει το κεφάλαιο για τη δική του σύνταξη. Οι αλλαγές στις συνθήκες ζωής και τα νέα δεδομένα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, μαρτυρούν την ολοένα και μειούμενη διαθέσιμη σύνταξη. Ταυτόχρονα, η αύξηση του μέσου όρου προσδόκιμου ζωής, καθώς επίσης και η αύξηση της υπογεννητικότητας συντελούν στην περαιτέρω μείωση της.

«Στη Life Solutions γνωρίζουμε ότι η δυνατότητα για μια αξιοπρεπή ζωή κατά τη συνταξιοδότηση του κάθε ανθρώπου δίνεται κυρίως από την Ιδιωτική Σύνταξη. Για αυτό το λόγο είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε βάσει των δικών σας προσωπικών αναγκών την σύνταξη που εσείς χρειάζεστε.»

Γνωρίζουμε καλά και σε βάθος το σχεδιασμό που απαιτείται για την στήριξη της πιο δύσκολης περιόδου στη ζωή σας.

“Οικονομικά ανεξάρτητους δεν σας κάνουν τα χρήματα που κερδίζετε, αλλά τα χρήματα που αποταμιεύετε.”

Ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία είναι η συστηματική αποταμίευση. Να αποκτήσετε δηλαδή την συνήθεια να πληρώνετε, πρώτα από οποιονδήποτε άλλον, τον εαυτό σας με το ποσό που έχετε προκαθορίσει. Θα πρέπει να θυμάστε ότι η αποταμίευση αποτελεί την μοναδική και σίγουρη διέξοδο για την οικονομική σας αξιοπρέπεια στο μέλλον.

«Στη Life Solutions έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς ανώδυνο τρόπο, που κάνει την αποταμίευση απλή και εύκολη για όλους.»

Οι σπουδές του παιδιού, είναι επένδυση Ζωής, η οποία όχι μόνο αποδίδει αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη Ζωή.

Το κόστος, όμως των σπουδών, ιδιαίτερα αν πρόκειται για άλλη πόλη ή το εξωτερικό είναι πολύ υψηλό.

Η συστηματική αποταμίευση για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών σπουδών του παιδιού εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισης του υψηλού κόστους, που θα μπορούσε να στερήσει από τα παιδιά σας, το σημαντικό εφόδιο το οποίο είναι βασική προϋπόθεση να πετύχει στη ζωή του.

Στην Life Solutions έχουμε σύγχρονους και ευέλικτους τρόπους αποταμίευσης για να μπορέσετε να αποταμιεύσετε συστηματικά και αποτελεσματικά δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις σπουδές του παιδιού σας.

Βασικές Κατηγορίες Επενδύσεων

Οι πιο οικίες από τις επενδύσεις είναι αυτές σε κινητές και σε ακίνητες αξίες. Από τις κινητές αξίες οι καταθέσεις, τα ομόλογα, οι μετοχές και τα αμοιβαία κεφάλαια είναι οι πιο δημοφιλείς μορφές.

 

Καταθέσεις

Είναι προϊόντα χρηματαγοράς, τα οποία έχουν χρονική διάρκεια έως ένα έτος. Οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα έντοκα γραμμάτια και τα repos είναι οι συνήθεις εκπρόσωποι αυτού του είδους προϊόντων. Θεωρούνται ασφαλείς επενδύσεις και προσφέρουν μία μικρή, σχετικά σταθερή και γνωστή εκ των προτέρων απόδοση, όταν οι αγορές δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Δεν αποδίδουν ιδιαίτερα κέρδη αλλά είναι ελκυστικότερα σε απόδοση και ρευστότητα από τα κλασικά τραπεζικά καταθετικά προϊόντα.

 

Ομόλογα

Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα των οποίων οι εκδότες έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στη λήξη της σύμβασης, την ονομαστική τους αξία. Τα ομόλογα με κουπόνι, καταβάλλουν σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα τον τόκο (κουπόνι). Εκδότες ομολόγων μπορεί να είναι το κράτος, οργανισμοί, τράπεζες, εταιρείες. Τα ομόλογα έχουν ελεγχόμενο επενδυτικό κίνδυνο και προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από τις καταθέσεις.

 

Μετοχές

Οι μετοχές είναι τίτλοι συμμετοχής των κατόχων τους σε μία Α.Ε. Η αξία των μετοχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών μεταβάλλεται καθημερινά. Εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση από τα πραγματικά ή τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εταιρίας και του κλάδου που αυτή ανήκει. Οι μετοχές λόγω της μεγάλης διακύμανσης είναι μία επένδυση με υψηλό κίνδυνο, παρόλα αυτά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιστορικά έχουν υψηλότερες αποδόσεις από καταθέσεις και ομόλογα.

 

Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν το καλύτερο επενδυτικό εργαλείο για το προς επένδυση κεφάλαιο σας. Συνδυάζουν μεγάλη διασπορά, επενδυτική ευελιξία, επαγγελματική διαχείριση και πολύ μεγάλη δυνατότητα επιλογών για το κάθε επενδυτικό προφίλ και επιδίωξη. Οι επιλεγμένες συνεργασίες της Life Solutions σας δίνουν την δυνατότητα, με μικρό ή μεγάλο κεφάλαιο να γίνετε επενδυτής στα μεγαλύτερα Ελληνικά και Διεθνή χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την πλέον επαγγελματική διαχείριση και παρακολούθηση της επένδυσης σας.

 

Βασικές Eπενδυτικές Aρχές

 • Στόχοι

Είναι σημαντικό να καθορίσετε τους επενδυτικούς στόχους που θέλετε να πετύχετε. Όσο πιο συγκεκριμένοι είναι, θα σας βοηθήσει να πάρετε τις κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. π.χ. την δημιουργία του “συγκεκριμένου κεφαλαίου” σε “συγκεκριμένη διάρκεια” για τις “σπουδές” των παιδιών.

 • Διασπορά

Είναι πολύ πιο ασφαλές να κατανείμετε το κεφάλαιο σας σε διαφορετικά είδη τοποθετήσεων, σύμφωνα με το επενδυτικό σας profile, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και επιδιώξεις.

 • Ρευστότητα

Σε ένα επενδυτικό πλάνο, χρειάζεται να διατηρείτε ένα μέρος του κεφαλαίου σε μετρητά, ώστε αν παραστεί ανάγκη να μην προβείτε σε εξαγορά και δυναμιτίσετε τον επενδυτικό σας σχεδιασμό.

 • Αναδιάρθρωση

Είναι απαραίτητο η επενδυτική επιλογή, σε τακτά χρονικά διαστήματα να παρακολουθείται, ώστε να επανέρχεται στην αρχικά σχεδιασμένη κατανομή για την επίτευξη του στόχου.

 • Μακροχρόνιος ορίζοντας και πειθαρχία

Μία επένδυση για να αποδώσει τα αναμενόμενα, χρειάζεται χρόνο, σταθερότητα και επιμονή. Οι παρορμητικές αποφάσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς οδηγεί σχεδόν πάντα σε απώλειες.

 • Επαγγελματική Διαχείριση και Υποστήριξη

Η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των επαγγελματιών διαχειριστών των Ελληνικών και Διεθνών Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτελεί εγγύηση για την διαχρονικά καλή πορεία της επένδυσης σας. Η μεγάλη επιλογή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για κάθε επενδυτικό προφίλ και η παρακολούθηση της επένδυσης, σας προσφέρουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε τις επενδυτικές ευκαιρίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται προς συμφέρον σας.

Οι έμπειροι financial advisors της Life Solutions είναι κοντά σας από την αρχή να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το επενδυτικό σας profile, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της επένδυσης σας έως την υλοποίηση του επενδυτικού σας στόχου.

Μαζί, παρακολουθούμε την εξέλιξη της επένδυσης.

Υπολογίστε τη μηνιαία σας σύνταξη σε 3 βήματα!

Σας Ενδιαφέρει;

Μην αφήσετε τον χρόνο να σταθεί εμπόδιο στη δημιουργία της σύνταξης σας, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-6800935-7 ή στο info@life-solutions.gr ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένας σύμβουλος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, για να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε το μέλλον σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Ενδιαφέρομαι για:

  * Τα πεδία είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν  Συχνές Ερωτήσεις

  Γιατί να κάνω ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης και να μην βάζω χρήματα στην τράπεζα;

  Έως σήμερα κανείς δεν έχει πάρει σύνταξη από ένα λογαριασμό Ταμιευτηρίου, διότι σχεδόν πάντα ένας λογαριασμός στον οποίο αποταμιεύετε καλύπτει καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες. Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πέραν των συγκριτικά πολλών πλεονεκτημάτων, γίνεται συνειδητά και υπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, που είναι η εξασφάλιση της αξιοπρέπειας όταν δεν θα παράγετε.

  Για ποιο λόγο να ασφαλιστώ;

  Για να προστατέψετε ότι έχει αξία στη ζωή σας ή αποτελεί κίνδυνο και απειλή για εσάς.

  Τι “έχει αξία” στη ζωή σας;

  1. Η υγεία σας.
  2. Η υγεία και η προστασία των ανθρώπων που αγαπάτε.
  3. Η ικανότητα που έχετε να εργάζεστε και να παράγετε εισόδημα.
  4. Η αξιοπρέπεια η δική σας και της οικογένειας σας.
  5. Η κινητή και ακίνητη περιουσία σας.
  6. Η επιχείρηση σας.
  7. Η επένδυση των χρημάτων σας.

  Τι μπορεί να αποτελεί  κίνδυνο και απειλή;

  Οι ευθύνες που μπορεί να προκύψουν και να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης από την δραστηριότητα και την συμπεριφορά την δική σας ή της οικογένειας σας με κάθε ιδιότητα που υπάρχει την κάθε στιγμή.

  Διαπιστώνω ότι χρειάζομαι ασφαλιστική κάλυψη, αλλά δεν γνωρίζω, αν μπορώ να καλύψω την δαπάνη.

  Το κόστος ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, προσαρμόζεται στις οικονομικές δυνατότητες του ασφαλισμένου. Ακόμη και αν η ανάγκη σας είναι μεγαλύτερη από την οικονομική δυνατότητα, είναι καλύτερα να καλύψετε το κομμάτι που μπορείτε, παρά να επιλέξετε να μην είστε ασφαλισμένος έως ότου θα μπορείτε να έχετε την σωστή κάλυψη. Όταν όλα στη ζωή σας είναι καλά, το μόνο που σας απασχολεί είναι το κόστος.

  Επειδή όμως συμβαίνουν αλλαγές που επηρεάζουν την ζωή σας, την υγεία σας, ή την περιουσία σας αυτό που πρέπει πραγματικά να σας απασχολεί είναι το μέγεθος των οικονομικών συνεπειών από αυτή την αλλαγή. Στη Life Solutions χτίζουμε μαζί σας και σταδιακά την προστασία σας αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική σας δυνατότητα.

  Τι μου προσφέρει ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος που δεν μπορώ να βρω;

  Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το αγοράζετε για να λειτουργήσει και να σας καλύψει όταν το χρειαστείτε. Επομένως πρέπει να είναι προσαρμοσμένο και επικαιροποιημένο για να καλύψει τις δικές σας ανάγκες την κάθε στιγμή που θα χρειαστεί. Εκτός όμως από το σχεδιασμό και την δημιουργία του κατάλληλου για σας προϊόντος, έχετε ανάγκη από κατεύθυνση και υποστήριξη όταν συμβεί η ζημιά, κάποιος δηλαδή να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα σας.

  Αυτές οι δύο προϋποθέσεις εξασφαλίζονται από έναν επαγγελματία Ασφαλιστικό Σύμβουλο. Επειδή η ασφάλεια γίνεται για να λειτουργήσει στη ζημιά, το κόστος απουσίας Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της ύπαρξης του.