Νομοθεσία

Νομοθεσία

 1. Νόμος 4583/2018, (ΦΕΚ 212 18/12/2018) Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.
 2. Νόμος 4387/2016, (ΦΕΚ 85 12/5/2016) Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας.
 3. Πράξη Εκτ. Επιτρ. ΤτΕ 89/5.4.2016 “Εξέταση αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.”
 4. Πράξη Εκτ. Επιτρ. ΤτΕ 86/5.4.2016 “Κανονισμός συμπεριφοράς (αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.”
 5. Νόμος 4364/2016, (ΦΕΚ 13 5/2/2016) Φερεγγυότητα ΙΙ.
 6. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/97.
 7. Νόμος 4336/2015, (ΦΕΚ 94 14/8/2015) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου.
 8. ΦΕΚ 3533 (30/12/2014) Εξέταση αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.
 9. ΦΕΚ 3350 (12/12/2014) Επανεκπαίδευση και Επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 10. ΦΕΚ 2962 (4/11/2014) Καθορισμός Ασφαλιστικών Καλύψεων Μεταναστών.
 11. Νόμος 4261/2014, (ΦΕΚ 107 5/5/2014) Άρθρο 169 Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου.
 12. Νόμος 4256/2014, (ΦΕΚ 92 14/4/2014) Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
 13. Πράξη Διοικ. 31/30.09.2013, (ΦΕΚ 2556 10/10/2013) Κανονισμός Συμπεριφοράς των Aσφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
 14. ΦΕΚ 1257 (23/5/2013) Εκπαίδευση και Πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 
 15. Πράξη Διοικ. 2647/7.11.2011, (ΦΕΚ 2603 8/11/2011) Εκπαίδευση και Πιστοποίηση γνώσεων των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
 16. Νόμος 3863/2010, (ΦΕΚ 115 15/7/2010) Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα (συντάξεις) και συναφείς διατάξεις.
 17. ΦΕΚ 2005 (17/9/2009) Απόφαση σχετικά με την “Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”.
 18. Νόμος 3691/2008, (ΦΕΚ 166 5/8/2008) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
 19. Π.Δ. 190/2006, (ΦΕΚ 196 14/9/2006) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 20. Νόμος 2496/1997, (ΦΕΚ 87 16/5/1997) Ασφαλιστική Σύμβαση.
 21. Νόμος 2472/1997, (ΦΕΚ 50 10/4/1997) Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 22. Ν.Δ. 400, (ΦΕΚ 10 17/1/1970) Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως.

Τράπεζα της Ελλάδος

Φορολογία Εισοδήματος

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος