Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με το παρόν κείμενο, η εταιρία «LIFE SOLUTIONS Ε.Ε.», (στο εξής καλούμενη «η εταιρία μας»), ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.life-solutions.gr ιδιοκτησίας της, για την πολιτική προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

1. Υποχρέωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας συλλέγει και διατηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει και οικειοθελώς συμμετέχετε και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχει.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών μας/χρηστών (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο,  η εταιρία μας δεσμεύεται  να προστατεύει, να τα επεξεργάζεται  και να τα χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι όσα απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Για κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει η  Εταιρία μας στους πελάτες της ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία», κατά συνέπεια υπεύθυνος για την εξεργασία και για τις πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

2. Συλλογή και σκοποί Χρήσης – Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό τόπο της εταιρίας μας, εάν επιθυμεί αυτός μπορεί να  εγγραφεί στο mailing list μας ή να λάβει υπηρεσίες της. Προκειμένου να γίνει αυτό, και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μας, αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί, ο ίδιος να γνωστοποιήσει  προσωπικά του στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ.).  Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία μας για τον σκοπό της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών, για την επεξεργασία των εντολών των επισκεπτών, για τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση όμως το κάθε φυσικό πρόσωπο έχει την δυνατότητα οποτεδήποτε επιθυμήσει να αποστείλει γραπτή ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας της εταιρίας μας: info@life-solutions.gr ενημερώνοντας ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω ενημερώσεις από την εταιρία μας, πέρα από όσες είναι στα πλαίσια τυχόν άλλης συμβατικής σχέσης μας με το ίδιο αυτό φυσικό πρόσωπο.

Προκειμένου να παρέξουμε τις ζητηθείσες από τον πελάτη υπηρεσίες, πρότασης ασφάλισης κινδύνων όπως ζητούνται από τον πελάτη, συμβουλευτική ή επενδυτική πρόταση, συνταξιοδοτική, και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ζητείται από τον πελάτη, ζητούνται να μας παρασχεθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία εσείς μας δίνετε τελικώς, όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικά και εργασιακά  στοιχεία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί από το είδος της αιτούμενης υπηρεσίας ασφάλισης, ενδέχεται να ζητηθούν και ευαίσθητα δεδομένα υγείας, ποινικής κατάστασης. Τα δεδομένα σας αυτά τα επεξεργαζόμαστε και τα διαβιβάζουμε σε τρίτους  για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν (αιτηθείσα ασφαλιστική κάλυψη, τροποποίηση κάλυψης κ.α. συναφή), κατόπιν δοθείσας από εσάς ρητής και σαφούς συναίνεσης.

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο εργαζόμενος σε πελάτη της Εταιρίας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε προκειμένου να παρέξουμε τις υπηρεσίες ασφάλισης προς τον εργοδότη σας, μας χορηγούνται από την πελάτιδα εταιρία η οποία ευθύνεται να λάβει την αναγκαία συναίνεση από εσάς για να μας χορηγήσει τα δεδομένα σας.

Επίσης συλλέγουμε δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας) τα οποία εσείς μας δίνετε κατ’ ευθείαν,  όταν παρακολουθήσετε κάποια εταιρική μας εκδήλωση ή εσείς τα δώσετε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας μας με σκοπό να σας ενημερώνουμε για τις καλύτερες προτάσεις ασφάλισης που σας αφορούν ή την δραστηριότητα της Εταιρίας μας, ή να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ή με αίτησή σας που υποβάλλετε στην εταιρία, μέσω της οποίας δίνετε τις αναγκαίες πληροφορίες  για ικανοποίηση δικού σας αιτήματος.

Ακόμη επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εσείς κατ’ ευθείαν, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με φυσική αλληλογραφία ή με έντυπο ή μέσω τρίτου, δίδετε αυτά προκειμένου να αιτηθείτε θέση εργασίας στην εταιρία μας ή να υποβάλλετε το βιογραφικό σας.

 

3. Νομικές Βάσεις επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται επί τη βάσει της εκτέλεσης συμβάσεως μεταξύ της εταιρίας μας και του υποκειμένου των δεδομένων, ή της προετοιμασίας αιτηθείσας πρότασης ασφάλισης ή ασφαλιστικής συμβάσεως ή άλλης συμβάσεως μεταξύ μας.

Ακόμη γίνεται προκειμένου να εκπληρώσει η Εταιρία μας δική της νομική υποχρέωση  ή αυτή (η επεξεργασία) γίνεται στα πλαίσια εννόμου συμφέροντος του υποκειμένου.

Πέραν των άνω, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται πάνω στην βάση ήδη δοθείσας συναίνεσης του υποκειμένου, ώστε να χρησιμοποιούνται αυτά για λόγους εμπορικής προώθησης, αποστολής ενημερωτικών e-mails, τηλεφωνικής επικοινωνίας για ενημέρωση.

 

4. Δεδομένα ανηλίκων

Η ιστοσελίδα της εταιρίας μας δεν απευθύνετε σε ανηλίκους. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας μας.

Άλλως δεδομένα ανηλίκων επεξεργαζόμαστε όσα μας δίνουν οι γονείς αυτών, προκειμένου να εκπληρωθεί αίτησή τους για πρόταση ασφάλισης ή κατάρτιση ασφαλιστικής κάθε είδους, σύμβασης

 

5. Διαβίβαση δεδομένων

Διαβιβάζουμε δεδομένα σας σε συνεργάτες μας τρίτους σχετικά με υπηρεσίες που σας παρέχουμε (π.χ., επενδυτικές – διαβίβαση σε τράπεζα)

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς της παροχής των αιτηθεισών υπηρεσιών μας, τα διαβιβάζουμε στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές  εταιρίες που θα ασφαλίσουν τον εκάστοτε κίνδυνο ή θα παρέξουν την αιτούμενη κάλυψη, προκειμένου να συνταχθεί η αντίστοιχη πρόταση ή να γίνει η κατάρτιση συμβάσεως ή η τροποποίηση υφιστάμενης.

Τυχόν επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους συνεργάτες μας (π.χ. εταιρία υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρίας μας), εφ’ όσον γίνεται, έχουν ληφθεί εκ των προτέρων τα αναγκαία μέτρα και συμβατικές δεσμεύσεις με τον τρίτο για τον τρόπο της σύννομης επεξεργασίας, την εμπιστευτικότητα  και ασφάλεια των δεδομένων σας.

Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς των δεδομένων σας σε συνδεόμενες και συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες, οι οποίες έχουν συνεργάτες που βρίσκονται  τρίτες, εκτός της ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες. Οι εταιρίες αυτές έχουν δεσμευτεί συμβατικά ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εγγυήσεις και συμβατικές δεσμεύσεις για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Τα δεδομένα σας που επεξεργάζεται η Εταιρία μας αποθηκεύονται  σε servers που διατηρούνται στην Αθήνα για λογαριασμό της εταιρίας μας. Οι συναλλασσόμενοι με την Εταιρία μας με την παροχή των δεδομένων τους  με τους προαναφερόμενους τρόπους, συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

 

6. Πρόσβαση του υποκειμένου στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα αυτού

Οποτεδήποτε επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε να ασκήσετε τα δικαίωμά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την εταιρία μας.

Ειδικότερα μπορείτε να ζητήσετε χωρίς επιβάρυνση:

  • Να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται, τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους.
  • Να ζητήσετε την τροποποίηση ή την διόρθωση αυτών
  • Να ζητήσετε την διαγραφή τους
  • Να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε
  • Να προβάλετε αντίρρηση για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για καθέναν από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε , 1στ ) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και εάν συντρέχει τέτοιος νόμιμος λόγος, εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία.
  • Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων
  • Γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Καθώς επίσης και να δηλώσετε ανά πάσα στιγμή, ανάκληση της συναίνεσής σας που έχετε δώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Να επιλέξετε να μην λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς πατώντας το πλήκτρο «unsubscribe” στην γραπτή επικοινωνία από εμάς ή

Για καθένα από τα  ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε  σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@life-solutions.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι σε περίπτωση που επιθυμήσετε να υποβάλετε καταγγελία για όποια σας αντίρρηση σχετικά με τον τρόπο που η εταιρία μας διαχειρίζεται τα δεδομένα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ: +30-210 6475600, FAΧ: +30-210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr .

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι η ίδια η εταιρία με την επωνυμία «LIFE SOLUTIONS Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LIFE SOLUTIONS», με έδρα και διεύθυνση επικοινωνίας το Χαλάνδρι Αττικής, οδός Κορδελιού αρ. 8, και με αριθμό τηλεφώνου 210-6800935 – 7, αριθμό FAX 210-6800938 και e-mail: info@life-solutions.gr .

Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι τα στοιχεία του DPO της εταιρίας με την επωνυμία «LIFE SOLUTIONS Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LIFE SOLUTIONS», είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Κορδελιού 8, 15233, Χαλάνδρι

Τηλέφωνο: 210 6800935

E-mail: dpo@life-solutions.gr

 

7. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας, από παραβίαση, απώλεια, κλοπή, και γενικά κάθε καταστροφή.

Η εταιρία μας είναι σε ετοιμότητα ώστε εάν παρά τα μέτρα ασφαλείας συμβεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, να  σας ενημερώσει και να ενημερώσει και την αρμόδια εποπτική αρχή εντός του προβλεπόμενου χρόνου (72 ώρες).

Η εταιρία μας παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στους υπαλλήλους και συνεργάτες της και συμβατικές δεσμεύσεις ως προς τα προσωπικά δεδομένα και όλοι συμμορφώνονται με την πολιτική αυτή.

 

8. Πολιτική Cookies

Η παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies ισχύει για την χρήση του Ιστότοπου «www.life-solutions.gr». Η εταιρία μας μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies».

 

Τί είναι τα cookies;

Είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη (υπολογιστή, smartphone, tablet), όταν αυτός επισκέπτεται τον ιστότοπο, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της εταιρίας μας είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing, για να γίνεται η χρήση της ιστοσελίδας μας πιο φιλική στον χρήστη. Ο χρήστης όμως παραμένει ανώνυμος.

 

Τί είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Όσα είναι απαραίτητα για την λειτουργία του website και τα cookies που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία Google Analytics τα οποία είναι ανώνυμα και αφορούν τα στατιστικά επισκεψιμότητας των χρηστών του site.

Η χρήση της ιστοσελίδος αυτής σημαίνει ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, έχετε την δυνατότητα να το δηλώσετε ή να απενεργοποιήσετε την χρήση των cookies, επισκεπτόμενοι τους πλέον δημοφιλείς φυλλομετρητές Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari and Microsoft Internet Explorer ή AllAboutCookies.org.Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε,  ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας ή ενδέχεται να μην μπορείτε να επισκεφθείτε κάποια τμήματα του ιστοτόπου μας και γενικά   αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο. Προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα cookies των τρίτων μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας και να αποσύρετε την συναίνεσή σας επιλέγοντας σχετική έξοδο –εάν τούτο προβλέπεται, από τα μέσα που παρέχει ο τρίτος.

 

9. Διαχείριση Δεδομένων από Βιογραφικά Σημειώματα (CVs)

Η LIFE SOLUTIONS συλλέγει βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων συνεργατών και εργαζομένων, όπως αυτά αποστέλλονται από το φυσικό πρόσωπο, είτε κατόπιν αγγελίας για συγκεκριμένη ανάγκη είτε κατόπιν αυτόβουλης πρωτοβουλίας του φυσικού προσώπου, προκειμένου να αναπτύσσει διαρκώς τις δραστηριότητές της, δημιουργώντας ένα οργανωμένο και ευρύ δίκτυο συνεργατών και αξιόλογων εργαζομένων.

Τα βιογραφικά αυτά, εάν δεν συναφθεί άμεσα οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του φυσικού προσώπου και της εταιρίας LIFE SOLUTIONS, ενδέχεται να παραμείνουν στο αρχείο της εταιρίας, για χρήση σε περίπτωση που χρειαστεί να προσλάβει συνεργάτη με τα προσόντα που περιέχονται σε αυτά.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διατηρηθεί στο αρχείο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή του, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@life-solutions.gr

 

 10. Συναίνεση στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την εγγραφή του στον δικτυακό τόπο www.life-solutions.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η εταιρία μας  για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η κακόβουλη πρόσβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

 

11. Τροποποίηση Πολιτικής

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να ανταπεξέρχεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση το κρίνει απαραίτητο.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι συναλλαγές διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε την 11 Μαΐου 2022