Όροι Ανανέωσης Νοσοκομειακών: Τα Υπέρ Και Τα Κατά

Όροι Ανανέωσης Νοσοκομειακών: Τα Υπέρ Και Τα Κατά

Σε συνέχεια των αναλύσεων για τις ανταγωνιστικές τάσεις στον κλάδο Υγείας, θα ήταν χρήσιμο να αναδειχθούν και οι διαφοροποιήσεις στους όρους ανανέωσης (κάλυψης) των συμβολαίων Υγείας, όπως αυτοί προβάλονται σήμερα στην αγορά.

Οι εκδοχές που παρατηρούμε, είναι βασικά τέσσερις: η πρώτη και η παλαιότερη, είναι η νοσοκομειακή κάλυψη να είναι συμπληρωματική ισόβιας ασφάλισης ζωής και άρα να θεωρείται συνεχόμενη κάλυψη, μην έχοντας το δικαίωμα η ασφαλιστική εταιρεία να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους κάλυψης.

Σε αυτή την περίπτωση, πιθανή αλλαγή του ασφαλίστρου στην ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου, θεωρείται αύξηση της τιμής. Η πρώτη εκδοχή τείνει να εξαλειφτεί από την αγορά και παρέχεται πλέον απο πολύ λίγες ασφαλιστικές εταιρείες.

Η δεύτερη εκδοχή, η οποία επίσης παρέχεται απο μικρό αριθμό ασφαλιστικών εταιρειών, είναι νοσοκομειακή παροχή με συμβόλαια ετησίως ανανεούμενα τα οποία η εταιρεία δεσμεύεται να ανανεώνει με τους ίδιους όρους και καλύψεις που περιείχε το αρχικό ασφαλιστήριο. Σε αυτήν την περίπτωση η αλλαγή του ασφαλίστρου στην ετήσια ανανέωση, μπορεί να θεωρηθεί νέα τιμολόγηση και όχι αύξηση.

Η τρίτη εκδοχή, η οποία αφορά ακόμη μεγαλύτερο μέρος της αγοράς αυτή την στιγμή και ακολουθείται απο τις περισσότερες εταιρείες στα νέα συμβόλαια των τελευταίων δύο ετών, είναι συμβόλαια υγείας ετησίως ανανεούμενα, στα οποία η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της κάλυψης στην ετήσια επέτειο, όμως για το σύνολο των ασφαλισμένων. Στη συγκεκριμένη εκδοχή ισχύουν και δύο υποπεριπτώσεις:

Στην πρώτη η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει στο διηνεκές προγράμματα υγείας ενώ στη δεύτερη, δεν αναλαμβάνει αντίστοιχη δέσμευση και άρα θεωρητικά θα μπορούσε να αποσυρθεί και εντελώς απο τον κλάδο, ολοκληρώνοντας βεβαίως προηγουμένως τις υποχρεώσεις της, ως και προς τον τελευταίο ασφαλισμένο της που η κάλυψή του διαρκεί ένα έτος.

Η τελευταία εκδοχή συμβολαίου υγείας, είναι ίσως και η πιο σκληρή για τον ασφαλισμένο: είναι τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα, στα οποία δεν υπάρχει αναφορά για κοινή αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων σε περίπτωση τροποποίησης των όρων (η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όρους σε μεμονωμένα συμβόλαια).

Κάθε Διαμεσολαβητής μπορεί να κατανοήσει ποια εκδοχή εξασφαλίζει καλύτερα το συμφέρον του πελάτη. Σε αυτή όμως τη σύγκριση, δεν πρέπει να παραγνωρίσει ότι κάθε πλεονέκτημα που παραχωρείται προς τον ασφαλισμένο, απαιτεί αν όχι βραχυπρόθεσμα, σίγουρα μεσοπρόθεσμα, την αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη των καλύψεων απο τις ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία με τη σειρά της, έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στονκαθορισμό του ασφαλίστρου τα επόμενα χρόνια!

 

Πηγή: Underwriter.gr